Laatst bijgewerkt: 12 september 2016

In het privacybeleid wordt uitgelegd hoe SurveyMonkey omgaat met uw persoonlijke informatie en gegevens. Wij hechten waarde aan uw vertrouwen en streven er daarom naar dit beleid in heldere, gewone taal te presenteren in plaats van in juridische taal. Het beleid is zo gestructureerd dat u snel antwoord kunt vinden op de vragen die voor u het belangrijkst zijn.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten, services en websites die worden aangeboden door SurveyMonkey Inc., SurveyMonkey Europe UC, SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. en daaraan gelieerde bedrijven, tenzij anders is aangegeven. Wij duiden deze producten, services en websites in dit beleid aan met het woord ‘services’. Enkele services beschikken over aanvullende privacyverklaringen, waarin onze privacyprocedures met betrekking tot deze services uitvoeriger worden uitgelegd. Tenzij anders aangegeven, worden onze services aangeboden door SurveyMonkey Inc. in de Verenigde Staten, door SurveyMonkey Brasil Internet Ltda. in Brazilië, en door SurveyMonkey Europe UC in alle andere gevallen.

TRUSTe
TRUSTe Europese Safe Harbor-certificering

EU – US Privacy Shield. SurveyMonkey Inc. neemt (evenals het gelieerde bedrijf Infinity Box Inc.) deel in het EU-US Privacy Shield Framework en beschikt daarvoor over een certificering. SurveyMonkey verbindt zich ertoe alle persoonlijke gegevens ontvangen uit lidstaten van de Europese Unie (EU), vertrouwend op het Privacy Shield Framework, te behandelen conform de principes van dit kader. Bezoek voor meer informatie over het Privacy Shield Framework de website met de Privacy Shield-lijst van het Amerikaanse ministerie van handel. https://www.privacyshield.gov/list

Wanneer SurveyMonkey onder het Privacy Shield persoonlijke informatie ontvangt en deze vervolgens overdraagt aan een externe serviceverlener die als agent namens SurveyMonkey handelt, is SurveyMonkey onder het Privacy Shield tot op een bepaalde hoogte aansprakelijk wanneer (i) de agent de informatie verwerkt op een wijze die niet strookt met het Privacy Shield en (ii) is SurveyMonkey verantwoordelijk voor de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit. Met betrekking tot persoonlijke gegevens die worden ontvangen of overgedragen ingevolge het Privacy Shield Framework, is SurveyMonkey onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission. In bepaalde situaties, wordt SurveyMonkey mogelijk verplicht persoonlijke gegevens te openbaren in reactie op rechtmatige verzoeken van openbare instanties, waaronder ingevolge het voldoen aan nationale veiligheids- of wethandhavingsvereisten.

Neem contact op met SurveyMonkey op de wijze die is beschreven in de sectie ‘Vragen?’ hierna als u punten van zorg of klachten van welke aard dan ook hebt. Als er sprake is van onopgeloste kwesties op het vlak van privacy- of gegevensgebruik die niet naar uw tevredenheid zijn afgehandeld, kunt u contact opnemen met onze in de Verenigde Staten gevestigde externe provider voor geschillenbeslechting via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request (dit is gratis).

Onder bepaalde voorwaarden, die uitgebreid zijn beschreven op de Privacy Shield-website https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, kunt u gebruikmaken van een bindende arbitrage wanneer andere vormen van geschilbeslechting zijn uitgeput.

US – Swiss Safe Harbor. SurveyMonkey Inc. neemt (evenals het gelieerde bedrijf Infinity Box Inc.) deel aan het US-Swiss Safe Harbor Framework, ontwikkeld door het Amerikaanse ministerie van handel, dat betrekking heeft op het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonlijke informatie die vanuit Zwitserland in de Verenigde Staten is ontvangen. SurveyMonkey Inc. heeft officieel verklaard dat het zich houdt aan de US-Swiss Safe Harbor-privacyprincipes met betrekking tot dergelijke informatie. SurveyMonkey kan enkele gegevens van individuen of bedrijven in Zwitserland verwerken via andere nalevingsmechanismen, waaronder gegevensverwerkingsovereenkomsten die zijn gebaseerd op standaard Europese (EU) contractbepalingen. Voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en als u onze certificering wilt bekijken, verwijzen wij u naar https://safeharbor.export.gov/swisslist.aspx.

Vragen? Als u vragen hebt over ons privacybeleid of onze privacyprocedures, kunt u per post contact opnemen met SurveyMonkey op SurveyMonkey Inc., 3050 S. Delaware Street, San Mateo, CA 94403, USA., of elektronisch via dit formulier .

Essentiële privacypunten: Zaken die u belangrijk vindt

ALS U ENQUÊTES MAAKT:
 • U bent eigenaar van uw enquêtegegevens. Verder behandelt SurveyMonkey uw enquêtes als persoonlijke gegevens (behalve wanneer u enquêtes beschikbaar hebt gesteld via een openbare koppeling). Wij verkopen deze niet door en wij gebruiken enquêtereacties die u hebt verzameld niet voor doeleinden die geen verband houden met u of onze service, met uitzondering van onder een beperkt aantal omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer wij daartoe verplicht zijn uit hoofde van een dagvaarding of als u ons daartoe toestemming hebt verleend).
 • Wij beschermen e-mailadressen van respondenten. Om het eenvoudiger voor u te maken om mensen uit te nodigen uw enquêtes in te vullen, kunt u lijsten met e-mailadressen uploaden, in welk geval SurveyMonkey slechts fungeert als bewaarder van die gegevens. Wij verkopen deze e-mailadressen niet door en gebruiken deze alleen op de door u aangegeven wijzen en in overeenstemming met dit beleid. Hetzelfde geldt voor eventuele e-mailadressen die u verzamelt via uw enquêtes.
 • Wij slaan uw gegevens veilig op. Lees onze veiligheidsverklaring voor meer informatie.
 • Enquêtegegevens worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Er is meer informatie hierover beschikbaar als u zich in Canada of Europa bevindt. SurveyMonkey verwerkt uw enquêtegegevens namens u en volgens uw instructies (waaronder die waarmee u hebt ingestemd in het privacybeleid).
ALS U ENQUÊTES INVULT:
 • Enquêtes worden beheerd door enquêtemakers. Enquêtemakers voeren tienduizenden enquêtes per dag uit via onze services. Wij hosten de enquêtes op onze websites en verzamelen de antwoorden die u naar de enquêtemaker verzendt. Als u vragen hebt over een enquête die u invult, neemt u dan rechtstreeks contact op met de enquêtemaker, aangezien SurveyMonkey niet verantwoordelijk is voor de desbetreffende enquête of uw antwoorden. De enquêtemaker is doorgaans dezelfde persoon als degene die u heeft uitgenodigd de enquête in te vullen, en soms hebben enquêtemakers hun eigen privacybeleid.
 • Zijn uw antwoorden anoniem? Dit hangt af van hoe de enquêtemaker de enquête heeft geconfigureerd. Neem contact op met de maker voor meer informatie of lees meer over anonimiteit van respondenten.
 • Wij verkopen uw antwoorden niet door aan derde partijen. SurveyMonkey verkoopt uw enquêteantwoorden niet aan externe adverteerders of marketeers en deelt deze niet met hen (hoewel de enquêtemaker dat mogelijk wel doet, dus vraag dit na bij de maker). SurveyMonkey fungeert uitsluitend namens de enquêtemaker als bewaarder. De enquêtemaker beheert uw gegevens, openbare enquêtes uitgezonderd zoals verderop in dit privacybeleid uiteengezet.
 • Als u van mening bent dat een enquête inbreuk maakt op onze gebruiksvoorwaarden of is gericht op illegale activiteiten, dan kunt u hier klikken om dit te melden.

Enquêtemakers en enquêterespondenten

SurveyMonkey wordt gebruikt door enquêtemakers (mensen die enquêtes opstellen en deze online uitvoeren) en enquêterespondenten (mensen die deze enquêtes invullen). De informatie die wij ontvangen van enquêtemakers en enquêterespondenten en hoe wij deze behandelen, wisselt van geval tot geval. Daarom splitsen wij dit privacybeleid op in twee gedeelten. Klik op het gedeelte dat op u van toepassing is.

Privacy voor enquêtemakers
Privacy voor enquêterespondenten

PRIVACY VOOR ENQUÊTEMAKERS
 1. Welke informatie wordt door SurveyMonkey verzameld?

  Wanneer u SurveyMonkey gebruikt, verzamelen wij informatie die betrekking heeft op u en uw gebruik van onze services vanuit een verscheidenheid aan bronnen. Deze worden hierna vermeld. De secties daarna beschrijven wat wij met deze informatie doen.

  Informatie die wij rechtstreeks van uw verzamelen

  • Registratie-informatie U hebt een SurveyMonkey-account nodig voordat u enquêtes kunt maken op SurveyMonkey. Wanneer u zich registreert voor een account, verzamelen wij uw gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres. Als u ervoor kiest om zich te registreren via een account van een derde partij (zoals uw Google- of Facebook-account), raadpleeg dan de sectie Informatie van derde partijen hierna.
  • Factureringsinformatie. Als u een betaling aan SurveyMonkey verricht, moet u uw factureringsgegevens opgeven, zoals een naam, adres, e-mailadres en financiële informatie die correspondeert met de betalingsmethode die u hebt geselecteerd (zoals een creditcardnummer en vervaldatum of een bankrekeningnummer). Als u een factureringsadres opgeeft, wordt dat beschouwd als de locatie van de rekeninghouder.
  • Accountinstellingen. U kunt een verscheidenheid aan voorkeuren en persoonlijke details instellen, zoals die op uw pagina met accountinstellingen. U kunt bijvoorbeeld uw standaardtaal, tijdzone en communicatievoorkeuren instellen (bijvoorbeeld dat u zich wilt inschrijven of uitschrijven voor het ontvangen van marketingberichten van SurveyMonkey).
  • Adresboekinformatie. Wij stellen u in staat e-mailadressen te importeren in een adresboek en om e-mailadressen te koppelen aan verzamelprogramma’s voor uitnodiging per e-mail, zodat u eenvoudig mensen per e-mail kunt uitnodigen om uw enquête in te vullen. Wij gebruiken deze e-mailadressen niet voor onze eigen doeleinden en sturen geen e-mail naar deze e-mailadressen, met uitzondering van wanneer u daar om vraagt.
  • Enquêtegegevens. Wij bewaren enquêtegegevens (vragen en reacties) voor u.
  • Andere gegevens die u doelbewust deelt. Wij verzamelen mogelijk uw persoonlijke informatie of gegevens die u in andere contexten naar ons verzendt. Als u ons bijvoorbeeld voorziet van een getuigenis of als u deelneemt aan een SurveyMonkey-wedstrijd.
  Wij delen e-mailadressen van respondenten niet en wij misbruiken deze niet. U kunt erop vertrouwen dat SurveyMonkey uw respondenten of mensen in uw adresboek geen e-mail zal sturen, met uitzondering van gevallen waarin u daar om vraagt. Eventuele e-mailadressen worden zeker niet verkocht aan derde partijen.

  Informatie die wij indirect of op een passieve wijze over u verzamelen tijdens uw interactie met ons

  • Gebruiksgegevens. Wij verzamelen gebruiksgegevens over u wanneer er sprake is van interactie tussen u en onze services. Dit kan betrekking hebben op welke webpagina’s u bezoekt, waar u op klikt, wanneer u deze acties hebt uitgevoerd etc. Evenals het geval is bij de meeste websites, houden onze webservers logboekbestanden bij waarin elke toegang van een apparaat tot deze servers wordt geregistreerd. Deze logboekbestanden bevatten gegevens over de aard van de toegang, waaronder IP-adressen van herkomst, internetproviders, weergegeven bestanden op onze site (zoals HTML-pagina’s, afbeeldingen etc.), besturingssysteemversies en tijdstempels.
  • Apparaatgegevens Wij verzamelen gegevens over het apparaat en de toepassing die u gebruikt voor toegang tot onze services, zoals uw IP-adres, besturingssysteemversie, apparaattype, systeem- en prestatie-informatie en uw browsertype. Wij kunnen eventueel ook uw geografische locatie afleiden op basis van uw IP-adres.
  • Verwijzingsgegevens. Als u vanaf een externe bron (zoals een koppeling op een andere website of in een e-mailbericht) op een SurveyMonkey-website terechtkomt, registreren wij informatie over de bron die u naar ons heeft doorverwezen.
  • Informatie van derde partijen. Wij verzamelen mogelijk persoonlijke informatie of gegevens van derde partijen als u aan deze derde partijen toestemming geeft om informatie met ons te delen. U hebt bijvoorbeeld de mogelijkheid om zich via uw Facebook-accountgegevens te registreren en aan te melden bij SurveyMonkey. Als u dit doet, wordt de verificatie van uw aanmeldingsgegevens afgehandeld door Facebook en verzamelen wij alleen informatie over uw Facebook-account waarvoor u er nadrukkelijk mee hebt ingestemd dat deze met ons wordt gedeeld op het moment dat u uw Facebook-account koppelde.
  • Informatie uit paginalabels. Wij gebruiken traceringsservices van derde partijen die gebruikmaken van cookies en paginalabels (deze worden ook wel webbakens genoemd) om samengevoegde en geanonimiseerde gegevens over bezoekers van onze websites te verzamelen. Deze gegevens omvatten gebruiks- en gebruikersstatistieken. E-mailberichten die zijn verzonden door SurveyMonkey of die via onze services door gebruikers zijn verzonden, omvatten mogelijk paginalabels die de afzender in staat stellen informatie te verzamelen over wie deze e-mailberichten hebben geopend en wie erop de koppelingen in deze berichten hebben geklikt. Wij doen dit om de afzender in staat te stellen de prestaties van zijn e-mailberichtuitwisselingen te meten en om informatie te verzamelen over hoe wij de bezorging en openingspercentages voor e-mail kunnen verbeteren.
 2. Waartoe gebruikt SurveyMonkey de informatie die wordt verzameld?
  Wij behandelen enquêtevragen en -reactie als persoonlijke informatie van u (met uitzondering van wanneer u uw enquêtevragen beschikbaar hebt gemaakt via een openbare koppeling). Wij weten dat, in veel gevallen, u uw enquêtevragen en -antwoorden (die gezamenlijk worden aangeduid als enquêtegegevens) privé wilt houden. Tenzij u besluit uw enquêtevragen en/of -antwoorden te delen met het publiek (bijvoorbeeld door de enquêtevragen en -antwoorden beschikbaar te maken via een openbare koppeling), gebruiken wij uw enquêtegegevens niet op een andere wijze dan die welke is beschreven in dit privacybeleid, tenzij wij daartoe uw nadrukkelijke instemming hebben verkregen. Wij verkopen uw enquêtegegevens niet aan derde partijen zonder uw toestemming.

  Over het algemeen gebruiken wij de informatie die wij van uw verzamelen in verband met het aan u leveren van onze services en, namens u, aan uw enquêterespondenten. Voorbeelden van specifieke manieren waarop wij deze informatie gebruiken, zijn hierna weergegeven. (Zie de volgende sectie van dit privacybeleid voor informatie over met wie wij uw informatie delen.) Dit privacybeleid is echter niet bedoeld om ons gebruik te beperken van enquêtevragen of -antwoorden waarbij u ervoor hebt gekozen om deze beschikbaar te stellen via een openbare koppeling.

  • Voor het aan u leveren van onze services.
   • Dit omvat het bieden van klantenondersteuning, waartoe wij toegang moeten hebben tot uw informatie om u te kunnen helpen (bijvoorbeeld bij het ontwerpen en maken van een enquêteontwerp of technische probleemoplossing).
   • Bepaalde functies van onze services gebruiken de inhoud van uw enquêtevragen en -antwoorden en uw accountinformatie op aanvullende wijzen. Functiebeschrijvingen geven duidelijk aan wanneer dit het geval is. U kunt het gebruik van uw enquêtegegevens op een dergelijke wijze vermijden door ervoor te kiezen dergelijke functies niet te gebruiken. Wanneer u bijvoorbeeld onze Vragenbank-functie gebruikt om vragen toe te voegen aan uw enquêtes, stelt u ons tevens in staat antwoorden die u op deze vragen ontvangt, samen te voegen met de antwoorden die zijn ontvangen door andere Vragenbank-gebruikers die dezelfde vragen hebben gebruikt. Wij kunnen vervolgens statistieken rapporteren over de samengevoegde (en geanonimiseerde) gegevens die naar u en andere enquêtemakers zijn verzonden.
   • Als u ervoor kiest uw SurveyMonkey-account te koppelen aan een account van een derde partij (zoals uw Google- of Facebook-account), kunnen wij de informatie die wij van u van deze derde partijen mogen verzamelen, gebruiken om u aanvullende functies, services en persoonlijk afgestemde inhoud aan te bieden.
   • Om u nuttige opties te bieden voor het gebruik van de services met sociale media en andere toepassingen, bieden wij u eventueel de mogelijkheid om informatie te exporteren naar en informatie te verzamelen uit toepassingen en websites van derde partijen, waaronder platforms, zoals Salesforce en Marketo en sociale-netwerksites, zoals Facebook. Bij het exporteren en verzamelen van dergelijke informatie, maakt u mogelijk informatie bekend aan de individuen of organisaties die verantwoordelijk zijn voor het exploiteren en onderhouden van dergelijke toepassingen en sites van derden, en uw informatie wordt mogelijk toegankelijk voor anderen die deze toepassingen of sites gebruiken of bezoeken. De toepassingen en websites waarmee u verbinding maakt, worden niet door ons geëxploiteerd en het is raadzaam het privacybeleid en de privacyverklaringen van dergelijke websites te lezen, om na te gaan of u zich kunt vinden in de wijzen waarop ze de informatie gebruiken die u met ze deelt.
  • Voor het beheren van onze services. Wij gebruiken uw informatie, waaronder bepaalde enquêtegegevens, intern voor de volgende beperkte doeleinden:
   • Het bewaken, onderhouden en verbeteren van onze services en functies. Wij voeren intern statistische en andere analyses uit op informatie die wij verzamelen (waaronder gebruiksgegevens, apparaatgegevens, verwijzingsgegevens, vraag- en antwoordgegevens en informatie uit paginalabels) om gebruikersgedrag en trends te analyseren en meten, om inzicht te krijgen in hoe mensen onze services gebruiken en om onze services te bewaken, diagnosticeren en verbeteren, waaronder het evalueren of bedenken van nieuwe functies. Wij kunnen uw informatie gebruiken voor interne doeleinden die erop zijn gericht onze services veilig en operationeel te houden, zoals voor probleemoplossings- en testdoeleinden, en voor serviceverbeterings-, marketing-, onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden.
   • Voor het afdwingen van onze gebruiksvoorwaarden.
   • Voor het voorkomen van mogelijk illegale activiteiten.
   • Voor het controleren op en het voorkomen van ongewenste en abusieve activiteiten. Wij hebben bijvoorbeeld geautomatiseerde systemen die inhoud controleren op phishingactiviteiten, spam en fraude.
  • Voor het maken van nieuwe services, functies of inhoud. Wij kunnen uw enquêtegegevens en enquêtemetagegevens (de gegevens over de kenmerken van een enquête) gebruiken voor onze interne doeleinden om nieuwe services, functies en inhoud te maken en aan te bieden. Wij kijken met betrekking tot enquêtemetagegevens mogelijk naar statistieken, zoals reactiepercentages, het aantal vragen en antwoorden en het gemiddelde aantal vragen in een enquête, en kunnen interessante waarnemingen daarover publiceren voor informatievoorzienings- of marketingdoeleinden. Wanneer wij dit doen, zijn afzonderlijke enquêtemakers en enquêterespondenten niet identificeerbaar en worden ze niet geïdentificeerd, tenzij wij daartoe hun toestemming hebben verkregen.
  • Voor het vereenvoudigen van de procedures voor het maken van een account en voor het aanmelden. Als u ervoor kiest uw SurveyMonkey-account te koppelen aan een account van een derde partij (zoals uw Google- of Facebook-account), kunnen wij de informatie die wij van u bij deze derde partijen verzamelen, gebruiken om de procedures voor het maken van een account en het aanmelden te vereenvoudigen. Klik hier voor meer informatie.
  • Voor contact met u over uw service of account. Wij sturen u af en toe berichten van een transactionele aard (zoals servicegebonden mededelingen, berichten over factureringsgebonden aangelegenheden, wijzigingen in onze services of ons beleid of een welkomstbericht wanneer u zich voor het eerst registreert). U kunt zich niet uitschrijven voor deze berichten, aangezien deze vereist zijn voor de levering van onze services aan u.
  • Voor contact met u ten behoeve van marketingdoeleinden. Wij doen dit uitsluitend als u er mee hebt ingestemd dat wij contact met u opnemen voor dit doel. U wordt bijvoorbeeld tijdens het registratieproces gevraagd om toestemming dat wij uw informatie gebruiken om contact met u op te nemen voor promotionele doeleinden. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor deze berichten door in deze berichten te klikken op de koppeling Uitschrijven, of door de relevante instelling te wijzigen op uw pagina Mijn account.
  • In reactie op juridische verzoeken en ter voorkoming van schade of nadeel. Als wij een dagvaarding of ander juridisch verzoek ontvangen, moeten wij mogelijk de gegevens die wij bewaren, inspecteren om vast te stellen hoe wij moeten reageren.
 3. Met wie delen wij uw informatie of aan wie maken wij uw informatie bekend?
  Wij verkopen uw enquêtegegevens niet, tenzij u ons daartoe nadrukkelijk toestemming hebt verleend.
  In welke gevallen maken wij uw enquêtegegevens mogelijk bekend aan derde partijen? Dit kan uitsluitend om een beperkt aantal redenen gebeuren. Wij delen uw informatie met onze serviceproviders die ons helpen onze services aan u te leveren. Wij verbinden deze serviceproviders er contractueel toe uw informatie vertrouwelijk te behandelen en deze informatie alleen te gebruiken voor het doel van het leveren van hun services. Wij kunnen bijvoorbeeld betalingsverwerkers gebruiken om ons te helpen creditcardtransacties te verwerken. Door onze services te gebruiken, staat u SurveyMonkey toe om namens u dergelijke services uit te besteden. In zeldzame omstandigheden kan het zijn dat wij informatie delen omdat de wet dat vereist of in de context van een bedrijfsherstructurering of verwerving (zie de gedetailleerde informatie hierna).
  Uw gegevens delen met het publiek. U kunt bepalen wie u enquête kan invullen door uw verzamelprogramma-instellingen te wijzigen. Enquêtes kunnen bijvoorbeeld volledig openbaar (en indexeerbaar door zoekmachines) worden gemaakt, worden beveiligd met een wachtwoord of worden gedistribueerd naar een beperkte lijst met mensen. U kunt er ook voor kiezen om uw enquêtereacties onmiddellijk of op een openbare locatie te delen.

  Wij erkennen dat u ons toevertrouwt de privacy van uw informatie veilig te stellen. Omdat wij grote waarde hechten aan dat vertrouwen, is het enige moment waarop wij uw persoonlijke informatie of enquêtegegevens bekendmaken aan of delen met een derde partij, wanneer wij, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, hebben voldaan aan een van de volgende drie voorwaarden: (a) wij hebben u in kennis gesteld, zoals in dit privacybeleid; (b) wij hebben uw uitdrukkelijke toestemming verkregen, zoals via een selectievakje waarmee u toestemming verleent of (c) wij hebben de informatie anoniem gemaakt of zodanig samengevoegd dat individuen of andere rechtspersonen redelijkerwijs niet kunnen worden geïdentificeerd op basis van deze informatie. Waar dat wettelijk is vereist, zullen wij uw nadrukkelijke instemming vragen voordat wij eventuele persoonlijke informatie bekendmaken of delen.

  Wij kunnen het volgende bekendmaken:

  • Uw informatie aan onze serviceproviders. Wij gebruiken serviceproviders die ons helpen onze services aan u te leveren. Wij verlenen relevante personen die werkzaam zijn voor enkele van deze providers toegang tot uw informatie, maar doen dat uitsluitend in de mate die nodig is voor het leveren van hun services aan ons. Wij implementeren bovendien redelijke contractuele en technische beschermingsvoorzieningen om te waarborgen dat de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie en gegevens wordt gehandhaafd, dat deze persoonlijke informatie en gegevens alleen worden gebruikt voor het aan ons leveren van hun services en dat deze persoonlijke informatie en gegevens worden behandeld in overeenstemming met dit privacybeleid. Voorbeelden van serviceproviders zijn onder meer betalingsverwerkers, hostingservices, e-mailserviceproviders en hulpprogramma’s voor webverkeersanalyse.
  • Uw accountgegevens aan uw contactpersoon voor facturering. Als uw gegevens (als accounthouder) afwijken van die van de contactpersoon voor facturering die wordt vermeld voor het account, kunnen wij uw identiteit en accountgegevens op zijn of haar verzoek bekendmaken aan uw contactpersoon voor facturering (wij proberen doorgaans om u van dergelijke verzoeken in kennis te stellen). Door onze services te gebruiken en in te stemmen met ons privacybeleid, stemt u in met deze bekendmaking.
  • Uw e-mailadres aan uw organisatie. Als het e-mailadres waarmee u ben geregistreerd, toebehoort aan of wordt beheerd door een organisatie, kunnen wij dat e-mailadres bekendmaken aan deze organisatie, zodat zij inzicht verkrijgen in welke persoon die aan deze organisatie is verbonden, SurveyMonkey gebruikt, en om de organisatie te helpen met hun zakelijke accounts. (Gebruik geen zakelijke e-mailadressen voor onze services, tenzij u daartoe bent gemachtigd en bekendmaking daarvan niet tot problemen leidt.)
  • Samengevoegde of geanonimiseerde informatie aan derde partijen voor het verbeteren of promoten van onze services. Individuen kunnen redelijkerwijs niet worden geïdentificeerd met of worden gekoppeld aan welk deel dan ook van de informatie die wij delen met derden ten behoeve van het verbeteren of promoten van onze services.
  • De aanwezigheid van een cookie ten behoeve van reclame voor onze services. Wij kunnen reclamenetwerken en -uitwisselingsservices vragen om advertenties weer te geven die onze services promoten op andere websites. Wij kunnen hen vragen advertenties te verzorgen op basis van de aanwezigheid van een cookie, maar wanneer wij dat doen, delen wij geen enkele andere persoonlijke informatie met de adverteerder. Onze reclamenetwerkpartners kunnen cookies en paginalabels of webbakens gebruiken om bepaalde niet-persoonlijke informatie te verzamelen over uw activiteiten op deze en andere websites om u reclame te kunnen bieden die is gebaseerd op uw interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u van dergelijke gerichte reclame te kunnen voorzien, kunt u zich uitschrijven op http://preferences-mgr.truste.com/ of, als u zich in de Europese Unie bevindt, op http://www.youronlinechoices.eu. U blijft algemene reclame ontvangen.
  • Uw informatie als dat wettelijk toegestaan of vereist is. Wij kunnen uw informatie bekendmaken waar dat wettelijk vereist of toegestaan is, of wanneer wij ervan zijn overtuigd dat het bekendmaken noodzakelijk is om onze recht te beschermen, om uw veiligheid te beschermen, om de veiligheid van anderen te beschermen en/of in het kader van een juridische procedure, gerechtelijk bevel, dagvaarding of andere juridisch proces waar wij mee te maken hebben.
  • Uw informatie als er sprake is van een wijziging in de bedrijfsstructuur of het bedrijfseigendom. Als het eigendom van ons gehele of nagenoeg ons gehele bedrijf verandert of als wij bedrijfsreorganisatie (waaronder een fusie of samenvoeging) of enige andere actie of overdracht tussen SurveyMonkey-rechtspersonen uitvoeren, verleent u SurveyMonkey nadrukkelijk toestemming om uw informatie over te dragen aan de nieuwe eigenaar of opvolgende rechtspersoon, zodat de levering van onze services kan worden voorgezet. Als dat is vereist, stelt SurveyMonkey de toepasselijke instanties voor gegevensbescherming in de afzonderlijke rechtsgebieden van een dergelijke overdracht in kennis, in overeenstemming met de kennisgevingsprocedures onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
  • Informatie waarbij u nadrukkelijk hebt ingestemd met het delen daarvan. Wij kunnen bijvoorbeeld nadrukkelijk om uw toestemming vragen om uw contactgegevens voor verschillende doelen aan derde partijen te mogen verstrekken, waaronder om derde partijen in staat te stellen voor marketingdoeleinden contact met u op te nemen. (U kunt op een later tijdstip uw toestemming intrekken, maar als u geen berichten meer wilt ontvangen van de derde partij waaraan wij uw informatie met uw toestemming verstrekken, moet u rechtstreeks contact opnemen met deze derde partij.)
 4. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw informatie?

  U kunt:

  • Uw accountgegevens bijwerken. U kunt uw registratie en andere accountinformatie bijwerken op onze pagina Mijn account. Uw informatie wordt onmiddellijk bijgewerkt.
  • Uw persoonlijke informatie weergeven en corrigeren. Als accounthouder kunt u bepaalde informatie die SurveyMonkey over u bewaart, weergeven en corrigeren door uw pagina Mijn account te bezoeken. Sommige accounthouders en andere individuen (waaronder de accounthouders waarvan wij informatie ontvangen binnen de context van het EU-US Privacy Shield en de US-Swiss Safe Harbor-overeenkomst) hebben bepaalde wettelijke rechten met betrekking tot het verkrijgen van inlichtingen over of wij informatie over hen bewaren, met betrekking tot toegang tot persoonlijke informatie die wij over hen bewaren en onder toepasselijke omstandigheden met betrekking tot het corrigeren, bijwerken, wijzigen of verwijderen daarvan. Voor bepaalde informatie kunnen zij deze rechten doen gelden via de pagina Mijn account, die hiervoor is vermeld. In alle gevallen kunnen aanvragen tot het uitoefenen van deze rechten worden gericht aan ons klantenondersteuningsteam. Op deze rechten zijn enkele uitzonderingen van toepassing, zoals wanneer het aan u verlenen van een dergelijke toegang een onredelijke invloed zou hebben op de privacy van andere personen. Wij zullen binnen een redelijke periode reageren op uw verzoek om deze rechten uit te oefenen en, waar wettelijk vereist of waar wij dat anderszins toepasselijk en uitvoerbaar achten om dat te doen, zullen wij uw verzoek honoreren.
  • Downloaden/back-ups maken van uw gegevens. Afhankelijk van het abonnementplan dat u hebt, bieden wij de mogelijkheid om uw enquêtegegevens te exporteren, delen en publiceren in een verscheidenheid aan indelingen. Dit stelt u in staat uw eigen back-ups te maken en offline gegevensanalyses uit te voeren. Hier vindt u downloadinstructies.
  • Uw enquêtegegevens verwijderen Het verwijderen van uw enquêtegegevens op de wijzen die zijn beschreven op deze pagina, leidt niet tot onmiddellijke, definitieve verwijdering van uw enquêtegegevens. Zolang u een account bij ons hebt, bewaren wij uw verwijderde gegevens gedurende een beperkte duur voor het geval dat u iets per ongeluk verwijdert en dit wilt terugzetten (waartoe u een aanvraag kunt indienen door contact op te nemen met klantenondersteuning). Voor zover dat maximaal is toegestaan onder het toepasselijke recht, verwijderen wij uw gegevens definitief als u uw account bij ons opzegt. Als u uw gegevens voorheen echter via een openbare koppeling beschikbaar hebt gesteld voor het publiek, blijven aanvullende kopieën van uw gegevens mogelijk beschikbaar op internet, zelfs nadat uw account is verwijderd.
  • Uw account opzeggen Neem contact op met klantenondersteuning als u uw account wilt opzeggen. Als u uw account verwijdert, leidt dat ertoe dat alle enquêtegegevens in het account definitief uit onze systemen worden verwijderd na het verstrijken van een redelijke periode en voor zover binnen het kader van de wet is toegestaan. Verder zullen wij uw toegang tot eventuele andere services waartoe een SurveyMonkey-account is vereist, uitschakelen. Wij zullen binnen de wettelijk gespecificeerde periode (indien van toepassing), of zonder buitensporige vertraging, reageren op een toepasselijk verzoek tot toegang tot persoonlijke informatie of tot het corrigeren, bijwerken of verwijderen van persoonlijke informatie. Wij zullen snel voldoen aan aanvragen tot het verwijderen van persoonlijke gegevens, tenzij de aanvraag technisch niet haalbaar is of dergelijke gegevens wettelijk moeten worden bewaard (in welk geval wij toegang tot dergelijke gegevens zullen blokkeren, als de wet dat vereist).
  Hoe lang wij uw gegevens bewaren Wij bewaren uw gegevens over het algemeen zolang als u een account bij ons hebt of als is vereist om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zolang als is vereist voor het oplossen van geschillen of zolang als is vereist voor het afdwingen van onze overeenkomsten. Gegevens die van onze servers worden verwijderd, kunnen in de vorm van resterende kopieën op offsite back-upmedia worden bewaard gedurende een periode van maximaal 12 maanden daarna. Onze bewaarprocedures zijn gedetailleerd beschreven in deze veelgestelde vragen
 5. Beveiligingsinformatie, cookies en andere belangrijke informatie
  Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij kunnen dit privacybeleid op elk gewenst moment wijzigen, maar zullen u daarvan in kennis stellen door de wijzigingen op deze website te publiceren. Als wij vaststellen dat dergelijke wijzigingen essentieel zijn, zullen wij voorzien in een aanvullende, prominente mededeling zoals onder de omstandigheden toepasselijk is of op een andere opvallende manier die redelijkerwijs is ontworpen om u in kennis te stellen. Als u, nadat u over deze wijzigingen bent geïnformeerd, uw abonnement niet opzegt en u onze services blijft gebruiken na het verstrijken van de periode voor voorafgaande kennisgeving, wordt u geacht nadrukkelijk te hebben ingestemd met de wijzigingen in ons privacybeleid. Als u het niet eens bent met de bepalingen van dit privacybeleid of het eventueel bijgewerkte privacybeleid, kunt u uw account op elk gewenst moment sluiten.
  • Beveiliging. Gedetailleerde informatie over de beveiligingsprocedures van SurveyMonkey is beschikbaar in onze veiligheidsverklaring. Wij leggen ons erop toe uw persoonlijke informatie en gegevens integer en met zorg te behandelen. Ongeacht de beveiligingsmaatregelen en voorzorgen die wij hanteren, bestaat als gevolg van het verzamelen en verzenden van uw gegevens via internet altijd het risico dat uw persoonlijke gegevens worden weergegeven en gebruikt door onbevoegde derde partijen. Als u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonlijke informatie, kunt u contact opnemen met klantenondersteuning.
  • Gegevenslocaties. Onze servers bevinden zich in de Verenigde Staten. Dit betekent dat uw persoonlijke informatie door ons in de Verenigde Staten wordt gehost en verwerkt. Uw persoonlijke informatie kan ook worden verwerkt of overgedragen of bekend worden gemaakt in landen waarin dochtermaatschappijen en vestigingen van SurveyMonkey zijn ondergebracht en waarin onze serviceproviders zich bevinden of servers hebben. Op de pagina over locaties van vestigingen wordt weergegeven waar onze kantoren zich bevinden.
  • Cookies. Wij en onze partners gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën of onze websites. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die wij opslaan op het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze services zodat wij terugkerende gebruikers kunnen herkennen. Elk cookie vervalt na een bepaalde periode, afhankelijk van waar wij het cookie voor gebruiken. Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologie om de volgende redenen:
   • Het gebruik van onze site vereenvoudigen. Als u de functie Mij onthouden gebruikt wanneer u zich aanmeldt bij uw account, slaan wij uw gebruikersnaam op in een cookie, zodat u zich sneller kunt aanmelden wanneer u terugkeert naar SurveyMonkey.
   • Beveiligingsredenen. Wij gebruiken cookies om uw identiteit te controleren, zoals om vast te stellen of u momenteel bent aangemeld bij SurveyMonkey.
   • Het aan u leveren van persoonlijk afgestemde inhoud. Wij kunnen gebruikersvoorkeuren opslaan, zoals uw standaardtaal, in cookies om de inhoud die wordt weergegeven, persoonlijk af te stemmen. Wij gebruiken cookies ook om te waarborgen dat gebruikers bepaalde enquêtes niet opnieuw kunnen invullen nadat ze deze al hebben ingevuld.
   • Het beheren van onze services. Wij gebruiken cookies om uw gebruik van onze websites te meten, verwijzingsgegevens bij te houden en af en toe verschillende versies van inhoud voor u weer te geven. Deze informatie helpt ons bij de ontwikkeling en verbetering van onze services en om inhoud die wij bij gebruikers weergeven, te optimaliseren.
   • Op u afgestemde reclame. Wij, of onze serviceproviders en andere derde partijen waarmee wij werken, kunnen cookies plaatsen wanneer u onze website en andere websites bezoek of wanneer u e-mailberichten opent die wij aan u verzenden, zodat wij u beter afgestemde marketinginhoud kunnen bieden (over onze services of andere services) en om te beoordelen of deze inhoud nuttig of doeltreffend is. Wij kunnen bijvoorbeeld beoordelen op welke advertenties u het vaakst hebt geklikt en of deze klikacties ertoe leiden dat gebruikers beter gebruikmaken van onze hulpmiddelen, functies en services. Als u niet wilt dat er reclame wordt weergegeven die is gebaseerd op uw anonieme online activiteiten, kunt u zich uitschrijven bij tal van bedrijven die zich bezighouden met dergelijke afstemmingsactiviteiten. Ga hier toe naar http://www.aboutads.info. Als u zich op deze wijze uitschrijft, betekent dat niet dat er geen reclame meer wordt weergegeven. Het betekent alleen dat er geen advertenties meer worden weergegeven van dergelijke bedrijven die zijn gebaseerd op uw activiteiten en afgeleide voorkeuren.
   • Google Analytics. Naast wat hiervoor is vermeld, hebben wij op onze websites en in andere services bepaalde Google Analytics-functies geïmplementeerd die ondersteuning bieden voor schermreclame, waaronder opnieuw afstemmen. Bezoekers van onze websites kunnen zich uitschrijven voor bepaalde typen Google Analytics-tracering, Google Display Network-advertenties aanpassen via het gebruik van de beheermogelijkheden voor de voorkeuren voor Google-advertenties en ze kunnen meer informatie weergeven over hoe Google advertenties aanbiedt door het bijbehorende Helpcenter voor klantenadvertenties weer te geven. Als u niet wilt deelnemen aan Google Analytics, kunt u tevens de browserinvoegtoepassing voor Google Analytics-uitschrijving downloaden.
  • Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Wij geloven niet dat cookies angstaanjagend zijn, maar u kunt er toch voor kiezen cookies te verwijderen of uit te schakelen in uw browser. Raadpleeg de documentatie voor het configureren van uw webbrowser als u wilt weten hoe u dit moet doen. Als u dit doet, moet u er echter rekening mee houden dat uw vermogen om gebruik te maken van onze services mogelijk negatief wordt beïnvloed. Als cookies zijn ingeschakeld, waarborgen deze een soepeler gebruik van onze websites. Klik hier als u Flash-cookies wilt beheren. Door onze websites te gebruiken en in te stemmen met dit privacybeleid, gaat u nadrukkelijk akkoord met gebruik van cookies zoals beschreven in dit beleid.
  • Blogs en forums. Onze websites kunnen openbaar toegankelijke blogs en communityforums bieden. U moet er rekening mee houden dat informatie die u daar verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die daartoe toegang hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel persoonlijke informatie die u verzendt naar deze gebieden van onze site. Als u verwijdering van uw persoonlijke informatie uit ons blog of communityforum wilt aanvragen, neemt u dan contact op met klantenondersteuning. In sommige gevallen kunnen wij mogelijk niet aan uw verzoek voldoen en zullen wij u laten weten waarom dit het geval is. Systemen voor het plaatsen van opmerkingen op onze blogs worden beheerd door een toepassing van een derde partij waarvoor u zich mogelijk moet registreren voordat u een opmerking kunt plaatsen. Controleer het privacybeleid van de desbetreffende toepassing voor informatie over hoe deze derde partij uw informatie gebruikt.
  • Online traceren. Wij verwerken momenteel geen Do Not Track-signalen en nemen deze niet in acht. Hetzelfde geldt voor andere vergelijkbare mechanismen die een verzoek inhouden om het online traceren van afzonderlijke gebruikers die onze website bezoeken of services gebruiken, uit te schakelen (tenzij in een servicegebonden privacyverklaring anders is aangegeven).
  • Veiligheid van kinderen en COPPA. Onze services zijn niet bedoeld voor en mogen niet worden gebruikt door kinderen die jonger zijn dan 13 jaar. SurveyMonkey verzamelt niet opzettelijk persoonlijke gegevens van personen die jonger zijn dan 13 jaar en wij staan hen niet toe zich te registreren. Als wij erop worden geattendeerd dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van een dergelijk persoon, kunnen wij deze informatie zonder kennisgeving verwijderen. Als u reden hebt om aan te nemen dat dit is gebeurd, kunt u contact opnemen met klantenondersteuning.
  • Engelse versie prevaleert. Vertalingen van dit van oorsprong Engelstalige privacybeleid worden uitsluitend voor het gemak verstrekt. In het geval van een eventuele dubbelzinnigheid of conflict tussen de vertaling en het origineel, prevaleert de Engelstalige versie.
 6. Aanvullende informatie voor gebruikers in de Europese Unie

  SurveyMonkey biedt sommige services aan gebruikers in de EU via SurveyMonkey Europe UC, dat is gevestigd op het volgende adres: 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, Ierland.

  • Persoonlijke gegevens. Voor gebruikers in de EU zijn verwijzingen naar persoonlijke informatie in dit beleid gelijk aan wat in de EU wordt aangeduid met ‘persoonlijke gegevens’.
  • Over IP-adressen. Onze servers registreren de inkomende IP-adressen van bezoekers aan onze websites (ongeacht of de bezoeker wel of geen SurveyMonkey-account heeft) en slaan de IP-adressen op in logboekbestanden. Wij gebruiken deze logboekbestanden voor doeleinden als systeembeheer en -onderhoud, registratie, het bijhouden van doorverwijzende sites, het afleiden van uw locatie en voor beveiligingsdoeleinden (zoals het beheersen van misbruik, spam en DDOS-aanvallen). Wij slaan IP-adressen bovendien op met informatie over bepaalde acties die u uitvoert op ons systeem. IP-adressen worden uitsluitend aan enquêtereacties gekoppeld als de enquêtemaker een enquête heeft geconfigureerd voor het verzamelen van IP-adressen. Door in te stemmen met dit privacybeleid, gaat u er nadrukkelijk mee akkoord dat SurveyMonkey uw IP-adresinformatie voor de hiervoor vermelde doeleinden mag gebruiken. Als u zich hiervoor wilt uitschrijven en uw toestemming voor het gebruik van uw IP-adresinformatie wilt intrekken, moet u uw account opzeggen (als u dat hebt) of niet reageren op een enquête wanneer u wordt gevraagd dat wel te doen.
  • Gegevensbeheerder. SurveyMonkey Europe UC, waarvan de contactinformatie hiervoor is vermeld, is de gegevensbeheerder voor registratie-, facturerings- en andere accountinformatie die wij verzamelen van gebruikers in de EU. De gegevensbeheerder voor enquêtegegevens is echter de enquêtemaker. De enquêtemaker bepaalt hoe de enquêtevragen en -reacties worden gebruikt en bekendgemaakt. SurveyMonkey verwerkt dergelijke enquêtegegevens uitsluitend in overeenstemming met de instructies en toestemming (waaronder die welke is gegeven onder dit privacybeleid) die zijn geselecteerd door de enquêtemaker tijdens het opstellen en beheren van deze enquête.
  • Persoonlijke gegevens inzien en corrigeren. U hebt het recht tot het inzien en corrigeren van de persoonlijke informatie die SurveyMonkey over u bewaart. Dit recht kan worden uitgeoefend door de pagina Mijn account van uw account te bezoeken of door contact op te nemen met klantenondersteuning.
  • Uw verantwoordelijkheden. Door onze services te gebruiken, stemt u ermee in te voldoen aan toepasselijke gegevensbeschermingsvereisten wanneer u uw enquêtegegevens verzamelt en gebruikt, zoals vereisten ten aanzien van het informeren van respondenten over het specifieke gebruik en bekendmakingen van hun gegevens.
  Toestemming. Door op Akkoord gaan te klikken, geeft u aan dat u dit privacybeleid aanvaardt en dat u nadrukkelijk akkoord gaat met het volgende:
  • Dat u instemt met het verzamelen, het gebruik, de bekendmaking en de verwerking van uw persoonlijke informatie op de wijze die in dit privacybeleid is beschreven, waaronder onze procedures die betrekking hebben op cookies, IP-adressen en logboekbestanden.
  • Onze servers bevinden zich in de Verenigde Staten. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens hoofdzakelijk in de Verenigde Staten wordt gehost en verwerkt. U stemt in met de overdracht en de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten door SurveyMonkey Inc. en in de gegevenslocaties die zijn geïdentificeerd in Sectie 5 van de verschillende gelieerde bedrijven en serviceproviders.
  • U stemt erin toe en gaat ermee akkoord dat wij uw gegevens overdragen aan gegevensverwerkers die zijn gevestigd in landen die niet over gegevensbeschermingswetgeving beschikken die hetzelfde niveau aan bescherming biedt als landen in de Europese Economische Ruimte. Uw instemming is vrijwillig en u kunt deze op elk gewenst moment intrekken door u uit te schrijven. Houd er rekening mee dat als u zich uitschrijft wij u mogelijk niet meer onze services kunnen leveren.
  • U stemt ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens delen met relevante personen die werken voor serviceproviders die ons helpen onze services te leveren.
  • Als u cookies hebt ingeschakeld in uw webbrowser, stemt u in met ons gebruik van cookies, zoals dit is beschreven in dit privacybeleid.
 7. Additional information for Canadian users
 8. Additional information for Japanese users
  • You agree that you are responsible for notifying the respondents of surveys that you create using our services about how SurveyMonkey may use the respondents’ survey responses and personal data as described in this privacy policy and obtaining prior consent from respondents to disclose their personal data to SurveyMonkey.
 9. Additional information for Brazilian users
  • The personal information collected, stored, used and/or processed by SurveyMonkey, as described in this privacy policy, are collected, stored, used and/or processed in accordance with Brazilian Law No. 12,965/2014. By clicking “I Agree” or any other button indicating your acceptance of this privacy policy, you expressly consent to the collection, use, storage and processing of your personal information by SurveyMonkey as described.
 10. Additional information for Australian users
  • If you are dissatisfied with our handling of your complaint or do not agree with the resolution proposed by us, you may make a complaint to the Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) by contacting the OAIC using the methods listed on their website at http://www.oaic.gov.au. Alternatively, you may request that we pass on the details of your complaint to the OAIC directly.
PRIVACY VOOR ENQUÊTERESPONDENTEN
 1. Welke informatie wordt door SurveyMonkey verzameld?

  Wanneer u reageert op enquêtes die worden gehost door SurveyMonkey, verzamelen wij namens en in opdracht van enquêtemakers (waaronder die welke in dit privacybeleid zijn vermeld), informatie die betrekking heeft op u en uw gebruik van onze services via een verscheidenheid aan bronnen. Deze worden hierna vermeld. De secties daarna beschrijven wat wij met deze informatie doen.

  Informatie die wij rechtstreeks van uw verzamelen

  • Enquêtereacties. Wij verzamelen de enquêtereacties die u verzendt en slaan deze op. De enquêtemaker is verantwoordelijk voor deze gegevens en beheert deze. Een enquêtemaker kan u vragen persoonlijke informatie of gegevens te verstrekken. Als u vragen hebt over een enquête die u invult, neemt u dan rechtstreeks contact op met de enquêtemaker, aangezien SurveyMonkey niet verantwoordelijk is voor de desbetreffende enquête. De enquêtemaker is doorgaans dezelfde persoon als degene die u heeft uitgenodigd de enquête in te vullen, en soms hebben enquêtemakers hun eigen privacybeleid.
  Zijn uw enquêteantwoorden anoniem? Dit moet u aan de enquêtemaker vragen, aangezien dit afhangt van hoe deze de enquête heeft geconfigureerd. Wij bieden instructies voor hoe de enquêtemaker kan waarborgen dat deze reacties anoniem verzamelt. Echter, zelfs als een enquêtemaker deze stappen heeft gevolgd, kunnen vragen in de enquête vragen naar persoonlijke informatie of gegevens van u die kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

  Informatie die wij uit andere bronnen over u verzamelen

  • Gebruiksgegevens. Wij verzamelen gebruiksgegevens over u wanneer er sprake is van interactie tussen u en onze services. Dit kan betrekking hebben op welke webpagina’s u bezoekt, waar u op klikt, wanneer u deze acties hebt uitgevoerd etc. Zoals het geval is bij de meeste websites, houden onze webservers logboekbestanden bij waarin elke toegang van een apparaat tot deze servers wordt geregistreerd. Deze logboekbestanden bevatten gegevens over de aard van de toegang, waaronder IP-adressen van herkomst, internetproviders, weergegeven bestanden op onze site (zoals HTML-pagina’s, afbeeldingen etc.), besturingssysteemversies en tijdstempels. Houd er rekening mee dat wij deze gebruiksgegevens niet koppelen aan uw enquêtereacties.
  • Apparaatgegevens Wij verzamelen gegevens over het apparaat en de toepassing die u gebruikt voor toegang tot onze services, zoals uw IP-adres, besturingssysteemversie, apparaattype, systeem- en prestatie-informatie en uw browsertype. Wij kunnen eventueel ook uw geografische locatie afleiden op basis van uw IP-adres. Uw IP-adres wordt gekoppeld aan uw enquêtereacties, tenzij een enquêtemakerhet verzamelen van IP-adressen heeft uitgeschakeld voor de enquête die u invult.
  • Verwijzingsgegevens. Wij registreren informatie over de bron die u naar een enquête heeft verwezen (zoals een koppeling op een website of in een e-mailbericht).
  • Informatie uit paginalabels. Wij gebruiken traceringsservices van derde partijen die gebruikmaken van cookies en paginalabels (deze worden ook wel webbakens genoemd) om samengevoegde en geanonimiseerde gegevens over bezoekers van onze websites te verzamelen. Deze gegevens omvatten gebruiks- en gebruikersstatistieken.
  • Uw e-mailadres Als een enquêtemaker een verzamelprogramma voor uitnodigingen per e-mail gebruikt om u een enquête-uitnodiging per e-mail te verzenden, verzamelen wij uw e-mailadres wanneer de enquêtemaker dit aan ons verstrekt. Wij gebruiken dit niet om u te e-mailen, tenzij op aangeven van een enquêtemaker. De e-mailberichten die wij namen een enquêtemaker verzenden, hebben het e-mailadres van de enquêtemaker als afzender. Als u niet langer wilt dat een enquêtemaker contact met u opneemt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met deze enquêtemaker.
  Het verstrekken van enquêteantwoorden is vrijwillig. Onthoud dat u er altijd voor kunt kiezen om welke vraag dan ook in een enquête niet te beantwoorden (vooral vragen naar persoonlijke informatie of gegevens). Dit leidt er soms echter toe dat u een enquête niet kunt voltooien wanneer de enquêtemaker voor de desbetreffende vraag heeft ingesteld dat deze verplicht moet worden beantwoord.
 2. Waartoe gebruikt SurveyMonkey de informatie die wordt verzameld?
  Uw enquêteantwoorden zijn eigendom van en worden beheerd door de enquêtemaker en wij behandelen die informatie als privé-informatie van de enquêtemaker, behalve wanneer de enquêtemaker de vragen en antwoorden via een openbare koppeling beschikbaar heeft gesteld. Neem rechtstreeks contact op met de enquêtemaker voor informatie over hoe deze uw enquêteantwoorden zal gebruiken. Sommige enquêtemakers bieden u mogelijk privacybeleid of een kennisgeving op het moment dat u hun enquête invult. Wij moedigen u aan om deze informatie door te nemen, zodat u kunt doorgronden op welke wijze de enquêtemaker uw antwoorden behandelt.Raadpleeg de versie voor enquêtemakers van dit privacybeleid voor informatie over hoe SurveyMonkey enquêteantwoorden behandelt. SurveyMonkey verkoopt enquêteantwoorden niet door aan derde partijen zonder toestemming van de enquêtemaker en wij gebruiken eventuele contactgegevens die zijn verzameld in enquêtes van onze klanten niet om contact op te nemen met enquêterespondenten.

  Wij gebruiken de informatie die wij van u verzamelen (waaronder gebruiksgegevens, apparaatgegevens, doorverwijzingsgegevens en informatie uit paginalabels) verder voor het beheren en verbeteren van onze services, voor onderzoeksdoeleinden en voor de verschillende doeleinden die zijn beschreven in de versie voor enquêtemakers van dit privacybeleid.

 3. Met wie delen wij uw informatie of aan wie maken wij uw informatie bekend?
  SurveyMonkey verkoopt uw enquêtegegevens niet, tenzij u ons daartoe nadrukkelijk toestemming verleent. Wij delen enquêteantwoorden uitsluitend met derde partijen op de wijze die in dit privacybeleid is beschreven.

  Wij maken daarbij het volgende bekend:

  • Uw enquêteantwoorden aan enquêtemakers. Wij hosten enquêtes voor enquêtemakers, maar zij zijn de primaire bewaarder van enquêtegegevens. Alles dat u nadrukkelijk bekendmaakt in uw enquêteantwoorden, wordt vanzelfsprekend aan hen doorgegeven. Neem rechtstreeks contact op met de enquêtemaker voor informatie over hoe deze uw enquêteantwoorden kan delen. Raadpleeg de versie voor enquêtemakers van dit beleid voor meer informatie over wat SurveyMonkey enquêtemakers vertelt over hoe wij omgaan met enquêteantwoorden en aan wie SurveyMonkey enquêteantwoorden bekend kan maken.
 4. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw informatie?
  • Neem contact op met de enquêtemaker als u uw antwoorden en persoonlijke informatie wilt inzien en corrigeren. Omdat wij enquêtereacties verzamelen namens enquêtemakers, moet u contact opnemen met de enquêtemakers als u vragen hebt over de enquête of als u uw antwoorden wilt inzien of bijwerken of als u iets in uw antwoorden wilt verwijderen. Wij bieden enquêtemakers de hulpmiddelen voor het bijhouden van de reacties die ze via hun enquêtes verzamelen. U kunt vragen of u de persoonlijke informatie die wij over u bewaren, inzien en corrigeren door contact op te nemen met de klantenondersteuning, maar in de meest gevallen kan SurveyMonkey u geen toegang bieden, aangezien enquêteantwoorden behoren tot de privé-informatie van de enquêtemaker (behalve als de enquêtemaker de vragen en antwoorden beschikbaar heeft gesteld via een openbare koppeling) en uw toegang leidt tot een onredelijke inbreuk op de privacy van andere personen. Wij zullen binnen een redelijke periode reageren op uw verzoek tot het inzien of corrigeren en, waar redelijk en uitvoerbaar, u toegang bieden tot uw persoonlijke informatie op de wijze waar u om hebt gevraagd.
  • U kunt zich uitschrijven voor het ontvangen van enquêtes. U kunt zich uitschrijven voor het per e-mail ontvangen van uitnodigingen om enquêtes in te vullen die via SurveyMonkey door enquêtemakers worden verzonden.
 5. Beveiligingsinformatie, cookies en andere belangrijke informatie
  Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij kunnen dit privacybeleid op elk gewenst moment wijzigen, maar zullen u daarvan in kennis stellen door de wijzigingen op deze website te publiceren. Als wij vaststellen dat dergelijke wijzigingen essentieel zijn, zullen wij voorzien in een aanvullende, prominente mededeling zoals onder de omstandigheden toepasselijk is of op een andere opvallende manier die redelijkerwijs is ontworpen om u in kennis te stellen. Als u, nadat u over de wijzigingen bent geïnformeerd, onze services blijft gebruiken na het verstrijken van de periode voor een voorafgaande kennisgeving, wordt u geacht nadrukkelijk te hebben ingestemd met de wijzigingen in ons privacybeleid. Als u het niet eens bent met de bepalingen van dit privacybeleid of het eventueel bijgewerkte privacybeleid, kunt u uw account op elk gewenst moment sluiten of niet reageren op een enquête.
  • Beveiliging. Gedetailleerde informatie over de beveiligingsprocedures van SurveyMonkey is beschikbaar in onze veiligheidsverklaring. Wij leggen ons erop toe uw persoonlijke informatie en gegevens integer en met zorg te behandelen. Ongeacht de beveiligingsmaatregelen en voorzorgen die wij hanteren, bestaat als gevolg van het verzamelen en verzenden van uw gegevens via internet altijd het risico dat uw persoonlijke gegevens worden weergegeven en gebruikt door onbevoegde derde partijen. Als u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonlijke informatie, kunt u contact opnemen met klantenondersteuning.
  • Gegevenslocaties. Onze servers bevinden zich in de Verenigde Staten. Dit betekent dat uw persoonlijke informatie door ons in de Verenigde Staten wordt gehost en verwerkt. Uw persoonlijke informatie kan ook worden verwerkt of overgedragen of bekend worden gemaakt in landen waarin dochtermaatschappijen en vestigingen van SurveyMonkey zijn ondergebracht en waarin onze serviceproviders zich bevinden of services hebben. Op de pagina over locaties van vestigingen wordt weergegeven waar onze kantoren zich bevinden.
  • Cookies. Wij en onze partners gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën of onze websites. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die wij opslaan op het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze services zodat wij terugkerende gebruikers kunnen herkennen. Elk cookie vervalt na een bepaalde periode, afhankelijk van waar wij het cookie voor gebruiken. Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologie om de volgende redenen:
   • Het gebruik van onze site vereenvoudigen. Als u de functie Mij onthouden gebruikt wanneer u zich aanmeldt bij uw account, slaan wij uw gebruikersnaam op in een cookie, zodat u zich sneller kunt aanmelden wanneer u terugkeert naar SurveyMonkey.
   • Beveiligingsredenen. Wij gebruiken cookies om uw identiteit te controleren, zoals om vast te stellen of u momenteel bent aangemeld bij SurveyMonkey.
   • Het aan u leveren van persoonlijk afgestemde inhoud. Wij kunnen gebruikersvoorkeuren opslaan, zoals uw standaardtaal, in cookies om de inhoud die wordt weergegeven, persoonlijk af te stemmen. Wij gebruiken cookies ook om te waarborgen dat gebruikers bepaalde enquêtes niet opnieuw kunnen invullen nadat ze deze al hebben ingevuld.
   • Het beheren van onze services. Wij gebruiken cookies om uw gebruik van onze websites te meten, verwijzingsgegevens bij te houden en af en toe verschillende versies van inhoud voor u weer te geven. Deze informatie helpt ons bij de ontwikkeling en verbetering van onze services en om inhoud die wij bij gebruikers weergeven, te optimaliseren.
   • Google Analytics. Naast wat hiervoor is vermeld, hebben wij op onze websites en in andere services bepaalde Google Analytics-functies geïmplementeerd die ondersteuning bieden voor schermreclame, waaronder opnieuw afstemmen. Bezoekers van onze websites kunnen zich uitschrijven voor bepaalde typen Google Analytics-tracering, Google Display Network-advertenties aanpassen via het gebruik van de beheermogelijkheden voor de voorkeuren voor Google-advertenties en ze kunnen meer informatie weergeven over hoe Google advertenties aanbiedt door het bijbehorende Helpcenter voor klantenadvertenties weer te geven. Als u niet wilt deelnemen aan Google Analytics, kunt u tevens de browserinvoegtoepassing voor Google Analytics-uitschrijving downloaden.
  • Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Wij geloven niet dat cookies angstaanjagend zijn, maar u kunt er toch voor kiezen cookies te verwijderen of uit te schakelen in uw browser. Raadpleeg de documentatie voor het configureren van uw webbrowser als u wilt weten hoe u dit moet doen. Als u dit doet, moet u er echter rekening mee houden dat uw vermogen om gebruik te maken van onze services mogelijk negatief wordt beïnvloed. Als cookies zijn ingeschakeld, waarborgen deze een soepeler gebruik van onze websites. Klik hier als u Flash-cookies wilt beheren. Door onze websites te gebruiken en in te stemmen met dit privacybeleid, gaat u nadrukkelijk akkoord met gebruik van cookies zoals beschreven in dit beleid.
  • Blogs en forums. Onze websites kunnen openbaar toegankelijke blogs en communityforums bieden. U moet er rekening mee houden dat informatie die u daar verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die daartoe toegang hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueel persoonlijke informatie die u verzendt naar deze gebieden van onze site. Als u verwijdering van uw persoonlijke informatie uit ons blog of communityforum wilt aanvragen, neemt u dan contact op met klantenondersteuning. In sommige gevallen kunnen wij mogelijk niet aan uw verzoek voldoen en zullen wij u laten weten waarom dit het geval is. Systemen voor het plaatsen van opmerkingen op onze blogs worden beheerd door een toepassing van een derde partij waarvoor u zich mogelijk moet registreren voordat u een opmerking kunt plaatsen. Controleer het privacybeleid van de desbetreffende toepassing voor informatie over hoe deze derde partij uw informatie gebruikt.
  • Online traceren. Wij verwerken momenteel geen Do Not Track-signalen en nemen deze niet in acht. Hetzelfde geldt voor andere vergelijkbare mechanismen die een verzoek inhouden om het online traceren van afzonderlijke gebruikers die onze website bezoeken of services gebruiken, uit te schakelen (tenzij in een servicegebonden privacyverklaring anders is aangegeven).
  • Sociale-mediafuncties Onze websites omvatten mogelijk sociale-mediafuncties of widgets, zoals de Vind ik leuk-knop van Facebook. Als gevolg van het gebruik van deze functies kan uw IP-adres worden verzameld, gedetecteerd welke pagina u bezoekt op onze site en kan een cookie worden ingesteld zodat deze functie naar behoren kan functioneren. Uw interactie met deze functies wordt beheerst door het privacybeleid van de derde partij die deze functies biedt.
  • Veiligheid van kinderen en COPPA. Onze services zijn niet bedoeld voor en mogen niet worden gebruikt door minderjarigen. Minderjarigen zijn personen die jonger zijn dan de wettelijke meerderjarigheidsleeftijd in hun woongebied (of die jonger zijn dan 13 jaar in de Verenigde Staten). SurveyMonkey verzamelt niet opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarige personen en staat hen niet toe zich te registreren. Als wij erop worden geattendeerd dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarig persoon, kunnen wij deze informatie zonder kennisgeving verwijderen. Als u reden hebt om aan te nemen dat dit is gebeurd, kunt u contact opnemen met klantenondersteuning.
  • Engelse versie prevaleert. Vertalingen van dit van oorsprong Engelstalige privacybeleid worden uitsluitend voor het gemak verstrekt. In het geval van een eventuele dubbelzinnigheid of conflict tussen de vertaling en het origineel, prevaleert de Engelstalige versie.
 6. Aanvullende informatie voor gebruikers in de Europese Unie

  SurveyMonkey biedt sommige services aan gebruikers in de EU via SurveyMonkey Europe UC, dat is gevestigd op het volgende adres: 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Road, Dublin 4, Ierland.

  • Persoonlijke gegevens. Voor gebruikers in de EU zijn verwijzingen naar persoonlijke informatie in dit beleid gelijk aan wat in de EU wordt aangeduid met ‘persoonlijke gegevens’.
  • Over IP-adressen. Onze servers registreren de inkomende IP-adressen van bezoekers aan onze websites (ongeacht of de bezoeker wel of geen SurveyMonkey-account heeft) en slaan de IP-adressen op in logboekbestanden. Wij gebruiken deze logboekbestanden voor doeleinden als systeembeheer en -onderhoud, registratie, het bijhouden van doorverwijzende sites, het afleiden van uw locatie en voor beveiligingsdoeleinden (zoals het beheersen van misbruik, spam en DDOS-aanvallen). Wij slaan IP-adressen bovendien op met informatie over bepaalde acties die u uitvoert op ons systeem. IP-adressen worden uitsluitend aan enquêtereactie gekoppeld als de enquêtemaker een enquête heeft geconfigureerd voor het verzamelen van IP-adressen. Door in te stemmen met dit privacybeleid, gaat u er nadrukkelijk mee akkoord dat SurveyMonkey uw IP-adresinformatie voor de hiervoor vermelde doeleinden mag gebruiken. Als u zich hiervoor wilt uitschrijven en uw toestemming voor het gebruik van uw IP-adresinformatie wilt intrekken, moet u uw account opzeggen (als u dat hebt) of niet reageren op een enquête wanneer u wordt gevraagd dat wel te doen.
  • Gegevensbeheerder. SurveyMonkey Europe UC, waarvan de contactinformatie hiervoor is vermeld, is de gegevensbeheerder voor registratie-, facturerings- en andere accountinformatie die wij verzamelen van gebruikers in de EU. De gegevensbeheerder voor enquêtegegevens is echter de enquêtemaker. De enquêtemaker bepaalt hoe de enquêtevragen en -reacties worden gebruikt en bekendgemaakt. SurveyMonkey verwerkt dergelijke enquêtegegevens uitsluitend in overeenstemming met de instructies en toestemming (waaronder die welke is gegeven onder dit privacybeleid) die zijn geselecteerd door de enquêtemaker tijdens het opstellen en beheren van deze enquête.
  • Persoonlijke gegevens inzien en corrigeren. U hebt het recht tot het inzien en corrigeren van de persoonlijke informatie die SurveyMonkey over u bewaart. U kunt dit recht uitoefenen door contact op te nemen met de klantenondersteuning.
  Toestemming. Door op Akkoord gaan te klikken, geeft u aan dat u dit privacybeleid aanvaardt en dat u nadrukkelijk akkoord gaat met het volgende:
  • U stemt in met het verzamelen, het gebruik, de bekendmaking en de verwerking van uw persoonlijke informatie op de wijze die in dit privacybeleid is beschreven, waaronder onze procedures die betrekking hebben op cookies, IP-adressen en logboekbestanden.
  • Onze servers bevinden zich in de Verenigde Staten. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens hoofdzakelijk in de Verenigde Staten wordt gehost en verwerkt. U stemt in met de overdracht en de verwerking van uw persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten door SurveyMonkey Inc. en in de gegevenslocaties die zijn geïdentificeerd in Sectie 5 van de verschillende gelieerde bedrijven en serviceproviders.
  • U stemt erin toe en gaat ermee akkoord dat wij uw gegevens overdragen aan gegevensverwerkers die zijn gevestigd in landen die niet over gegevensbeschermingswetgeving beschikken die hetzelfde niveau aan bescherming biedt als landen in de Europese Economische Ruimte. Uw instemming is vrijwillig en u kunt deze op elk gewenst moment intrekken door u uit te schrijven. Houd er rekening mee dat als u zich uitschrijft wij u mogelijk niet meer onze services kunnen leveren.
  • U stemt ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens delen met relevante personen die werken voor serviceproviders die ons helpen onze services te leveren.
  • Als u cookies hebt ingeschakeld in uw webbrowser, stemt u in met ons gebruik van cookies, zoals dit is beschreven in dit privacybeleid.
 7. Additional information for Canadian users
 8. Additional information for Brazilian users
  • The personal information collected, stored, used and/or processed by SurveyMonkey, as described in this privacy policy, are collected, stored, used and/or processed in accordance with Brazilian Law No. 12,965/2014. By clicking “I Agree” or any other button indicating your acceptance of this privacy policy, you expressly consent to the collection, use, storage and processing of your personal information by SurveyMonkey as described.
 9. Additional information for Australian users
  • The personal information collected by us on behalf of a survey creator may include sensitive information. We will only use sensitive information for the purpose of storing and processing it on behalf of the survey creator. Sensitive information is defined in the Privacy Act 1988 (Cth) and includes information about you such as racial or ethnic origin, religious beliefs, political affiliation, sexual preferences and criminal records, as well as health and genetic information about you.
  • If you are dissatisfied with our handling of your complaint or do not agree with the resolution proposed by us, you may make a complaint to the Office of the Australian Information Commissioner (OAIC) by contacting the OAIC using the methods listed on their website at http://www.oaic.gov.au. Alternatively, you may request that we pass on the details of your complaint to the OAIC directly.